Let There Be Light

Let There Be Light

Za każdym razem kiedy wydasz 200PLN lub więcej w naszych sklepach stacjonarnych, otrzymasz specjalną kopertę z prezentem. Jeśli znajdziesz w środku Zwycięski Bilet oznacza to, że WYGRAŁEŚ jedną z nagród:

  • 🎁 5-dniową wycieczkę do Nowego Jorku dla dwóch osób
  • 🎁 Skuter Vespa Primavera 50
  • 🎁 Iphone’a XS
  • 🎁 Jedną z 20 kart podarunkowych o wartości 2000PLN

Koniecznie odwiedź nasz sklep, aby odebrać prezent i zyskać szansę na wygraną!

WARUNKI I ZASADY

TALLY WEiJL Trading AG, z siedzibą w Viaduktstrasse 42a, CH-4051 Bazylei (Szwajcaria), numer spółki: CHE-116.277.542 MWST organizuje promocję pod nazwą „Let There Be Light”.

Uczestnictwo w niniejszej Promocji wymaga zakupu za co najmniej 200 zł w dowolnym sklepie TALLY WEiJL, w celu otrzymania świątecznej koperty upominkowej, w której może, ale nie musi znajdować się "Zwycięski Bilet".

Promocja obowiązuje od 05.12.2018. Termin powiadomienia o znalezieniu Zwycięskiego Biletu upływa 15.01.2019.

Aby wziąć udział w Promocji, należy dokonać minimalnego zakupu w wysokości 200 PLN, w dowolnym sklepie TALLY WEiJL (nie dotyczy sklepu internetowego pod adresem www.tally-weijl.com). Aby odebrać nagrodę, każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat lub więcej.

Promocja jest otwarta dla wszystkich mieszkańców następujących krajów: Austria, Francja, Niemcy, Grecja, Cypr, Czechy, Chorwacja, Węgry, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowenia, Serbia, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Belgia, Bułgaria, Luksemburg, Słowacja, Holandia, Szwajcaria. Pracownicy Promotora oraz ich najbliżsi krewni, ich przedstawiciele lub osoby zawodowo związane z niniejszą Promocją nie mają prawa uczestnictwa.

Uczestnicy, którzy znajdą Zwycięski Bilet w swojej ŚWIĄTECZNEJ kopercie wygrywają. Zwycięski Bilet będzie zawierał informację, którą nagrodę wygrał zwycięzca.

Nagroda 1.

Vespa Primavera 50 (wartość €3000).

Nagroda 2.

Wycieczka do Nowego Jorku, dla 2 osób. Loty (ekonomiczne), hotel (3-gwiazdkowy lub 3-gwiazdkowy plus, w tym śniadanie, na cztery noce), wszystko opłacone i zorganizowane przez TALLY WEiJL travel services (wartość budżetu na tę wycieczkę to €2000). Wycieczka musi zostać wykorzystana do 30.06.2019.

Nagroda 3.

Najnowszy iPhone XS 64GB w kolorze czarnym (wartość €1200).

Nagroda 4.

Do wygrania jest 20 Zwycięskich Biletów, do których nagrodą jest karta podarunkowa TALLY WEiJL o wartości €500. Można je wykorzystać TYLKO w sklepach stacjonarnych.

Nagroda zostanie ufundowana przez TALLY WEiJL Trading AG. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za podatki, opłaty celne lub inne koszty wymagane lub związane z otrzymaniem nagrody. Promotor nie zrekompensuje ponadto żadnej nagrody, która nie może być odebrana lub otrzymana przez zwycięzcę z powodu zwyczajów lub innych lokalnych przepisów. Zwycięzca jest zobowiązany do samodzielnego zadeklarowania i uiszczenia wszelkich należnych podatków i opłat, z którymi wiąże się dana nagroda w jurysdykcji zwycięzcy.

Nagrody nie można przenieść, oraz nie można jej odebrać w gotówce, ani zamienić na inną nagrodę. Jednakże w przypadku nieprzewidzianych okoliczności lub okoliczności niezależnych od Promotora, zastrzegamy sobie prawo do zmiany, wycofania lub zastąpienia nagrody inną nagrodą lub porozumieniem.

Zwycięzcy muszą skontaktować się z TALLY WEiJL do 15.01.2019 r. poprzez e-mail ([email protected]). Wymagane w e-mailu, który zwycięzcy muszą wysłać, jest zdjęcie przodu i tyłu ich Zwycięskiego Biletu, wraz z adresem zwycięzcy, numerem telefonu, e-mailem i osobą kontaktową. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail w celu potwierdzenia autentyczności Zwycięskiego Biletu.

Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi wysłać oryginalny Zwycięski Bilet wraz z adresem, numerem kontaktowym i e-mailem listem poleconym i podpisanym własnoręcznie (do: Zespołu Marketingu, TALLY WEiJL CAMPUS BASEL, Viadukstrasse 42 4051, Basel, Switzerland), najpóźniej do 22.01.2019. Zespół Marketingu TALLY WEiJL sfinalizuje wygrane poprzez bezpośredni kontakt z zwycięzcami.

Jeśli zwycięzca nie jest w stanie odebrać nagrody lub nie odpowie w określonym terminie, grozi mu dyskwalifikacja. Promotor zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie ważności zgłoszeń i uczestników, w tym tożsamości, wieku i miejsca zamieszkania uczestnika oraz do dyskwalifikacji każdego uczestnika, który naruszy niniejsze zasady i warunki lub naruszy zasady rejestracji lub promocji.

Dane osobowe przekazane przez uczestników i związane z nimi będą przechowywane i wykorzystywane przez Promotora, spółki z jego grupy, dostawców i wykonawców w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i administrowania niniejszą promocją. Podmiot przetwarzający dane do operacji związanych z promocją:

Tally Weijl Trading AG, Viaduktstrasse 42, 4051 Basel/Szwajcaria.

Przystępując i biorąc udział w Promocji, uznaje się, że uczestnicy akceptują i są związani niniejszymi warunkami i wyrażają zgodę na przekazywanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Promotora dla celów niniejszej Promocji. https://www.tally-weijl.com/lettherebelight

Zgłoszenie udziału w Promocji stanowi zgodę zwycięzcy na wykorzystanie przez Promotora jego imienia i nazwiska w celach promocyjnych.

Zwycięzca wyraża zgodę na wzięcie udziału w uzasadnionej reklamie wymaganej przez Promotora. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub obrażenia (w tym straty pośrednie lub wtórne) poniesione przez któregokolwiek z uczestników Konkursu lub w wyniku przyjęcia nagrody. Jednakże nic nie wyłącza odpowiedzialności Promotora za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku jego zaniedbania.

Wszystkie zgłoszenia są dokonywane przy minimalnym zakupie 200 PLN. Zgłoszenia masowe dokonywane przez firmy, grupy konsumenckie lub osoby trzecie nie będą akceptowane. Zgłoszenia niekompletne lub nieczytelne oraz zgłoszenia, które nie spełniają w całości wymagań niniejszych warunków, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą liczone. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub błędy ludzkie, które mogą skutkować nieotrzymaniem, niezgubieniem, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, zmianą lub nieuprawnionym dostępem do strony internetowej.

Decyzje Promotora dotyczące jakiegokolwiek aspektu niniejszej promocji są ostateczne i nie będzie prowadzona korespondencja w tym temacie.

Promotor zastrzega sobie prawo do wycofania, zmiany, anulowania lub zawieszenia elementu nagrody, jeżeli z powodu okoliczności pozostających poza jego kontrolą element ten nie jest już dostępny. Promotor nie ponosi odpowiedzialności wobec zwycięzcy, jeżeli całość lub część nagrody nie jest dostępna, musi zostać zmieniona lub anulowana z jakiegokolwiek powodu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Promotor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody lub elementu nagrody alternatywą o równej lub wyższej wartości.

Promotor nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich. Niniejsza Promocja podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom i jest nieważna w przypadku, gdy lokalne przepisy prawa lub regulacje zabraniają uczestnictwa. Obowiązkiem uczestnika jest upewnienie się, że jest on uprawniony do udziału w Promocji.

W przypadku działania, zaniechania, zdarzenia lub okoliczności pozostających poza racjonalną kontrolą Promotora, które uniemożliwiają Promotorowi przestrzeganie niniejszych warunków, Promotor nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich obowiązków.

W przypadku jakiejkolwiek ingerencji w przebieg Promocji lub niemożności przeprowadzenia jej w sposób, którego nie można w uzasadniony sposób przewidzieć, z przyczyn niezależnych od Promotora, w tym z powodu wojny, terroryzmu, stanu wyjątkowego lub katastrofy (w tym klęski żywiołowej), infekcji wirusami komputerowymi, błędów, manipulowania, nieuprawnionej interwencji, awarii technicznych lub wszelkich innych czynników, które mogą zakłócić lub wpłynąć na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub prawidłowe przeprowadzenie Promocji, Promotor zastrzega sobie (a) prawo do dyskwalifikacji dowolnego uczestnika w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne prawem; lub (b) z zastrzeżeniem pisemnych wskazówek organu regulacyjnego, aby odpowiednio zmodyfikować, zawiesić, zakończyć lub anulować niniejszą Promocję.

Promotor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika za manipulowanie przy zgłoszeniu lub za zgłoszenie niezgodne z niniejszymi warunkami, lub w przypadku, gdy uczestnik jest zaangażowany w jakiekolwiek bezprawne lub inne niewłaściwe wykroczenie skalkulowane w celu zagrożenia uczciwego i właściwego przebiegu promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania lub innej rekompensaty od takiego sprawcy.

Promocja podlega prawu szwajcarskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów w Bazylei/Szwajcarii.