Regulamin Sklepu Internetowego // Ogólne Warunki Handlowe

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Tally Weijl


1.      Zakres i partnerzy kontraktowi                        

 

1.1.   Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunkami") obowiązują w pełni, od momentu zakupu i dostawy towaru ze sklepu internetowego Tally Weijl Online Shop, zawartego pomiędzy;

TALLY WEiJL (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033630, NIP : 5213109829  (zwane dalej "Tally Weijl"),

a

Konsumentem, tj. osobą fizyczną z adresem dostawy na terenie Polski, dokonującą nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2. Zakup towarów Tally Weijl w Sklepie Internetowym jest zastrzeżony wyłącznie dla odbiorców końcowych spełniających następujące wymagania:

- miejsce zamieszkania i adres dostawy w Polsce,

- NIE zawieranie tej transakcji w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej (Tally Weijl zastrzega sobie prawo do odrzucenia Twojej oferty zawarcia umowy, jeśli zamówienie o znacznej ilości tego samego produktu zostanie złożone w celu dostawy do tej samej osoby lub pod ten sam adres)

- ukończone 18 lat w momencie składania zamówienia ( w przypadku osob niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna)


1.3. Dane osobowe przekazywane w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej są przetwarzane i przechowywane zgodnie z Polityką Prywatności. Konsument odpowiedzialny jest za dane dostarczone w wyznaczonych obszarach. Ponadto Konsument oświadcza, iż dane wprowadzone podczas składania zamówienia są prawidłowe, prawdziwe i kompletne.


1.4. Zamawiając towar w sklepie internetowym Tally Weijl Konsument oświadcza, że zapoznał się uważnie z niniejszy Regulaminem i Polityką Prywatności oraz, że bezwarunkowo akceptuje ich postanowienia. Niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności mogą być w każdej chwili zmienione, dlatego też informujemy, że przed złożeniem zamówienia należy każdorazowo zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu i Polityki Prywatności. Podczas procesu zamawiania na stronie internetowej Sklepu internetowego www.tally-weijl.com/pl_PL istnieje możliwość zapoznania się, wydruku oraz zapisania aktualnej wersji klikając na "Regulamin" lub na "Polityka Prywatności".

2. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

2.1. Wybór towarów wyświetlanych w Sklepie internetowym Tally Weijl nie stanowi oferty Tally Weijl w sensie prawnym, stanowi jedynie niewiążące zaproszenie dla Konsumenta do przekazania Tally Weijl oferty zawarcia umowy kupna w odniesieniu do wyświetlanych towarów.


2.2. Po zebraniu wybranego towaru (towarów) w Koszyku, należy zarejestrować się jako klient, podając wymagane informacje w formularzu logowania. Klikając na "PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI" można wybrać opcję płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po kliknięciu na "ZATWIERDŹ I ZAPŁAĆ". Przed zatweirdzeniem zamówienia możesz w każdej chwili wyświetlić, zmienić lub usunąć wybrany towar z koszyka. Po zakończeniu procesu zamawiania, klikając na "ZATWIERDŹ I ZAPŁAĆ", Konsument składa wiążącą ofertę zakupu towarów zawartych w koszyku ( zwanym „zamówienie”).


2.3. Po złożeniu zamówienia, Konsument otrzymuje automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail, zawierające numer zamówienia, listę zamówionych towarów oraz potwierdzenie otrzymania zamówienia w Tally Weijl. To automatyczne potwierdzenie zamówienia nie stanowi akceptacji Twojej oferty, a jedynie potwierdza, że Twoje zamówienie zostało otrzymane przez Tally Weijl.

2.4. Tally Weijl ma, według własnego uznania, prawo do podjęcia decyzji, czy zaakceptuje ofertę zakupu zamówionych towarów czy nie. Każda decyzja jest podejmowana i przekazywana Konsumentowi w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie potwierdzenia wysyłki/dostawy lub też anulowania zamówienia. Umowa zawierana jest wyłącznie na dostarczenie Konsumentowi tych towarów, ktore znajdują się na potwierdzeniu wysyłki/dostawy. W odniesieniu do towarów, dla których nie wydano potwierdzenia dostawy, nie zawiera się umowy. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy środki zostały pobrane z Twojego konta, czy nie. W przypadku, gdy środki zostały pobrane z konta, podczas, gdy Twoja oferta zakupu nie została zaakceptowana lub nie została w pełni zaakceptowana przez Tally Weijl, wówczas Konsument otrzyma niezwłocznie zwrot wszelkich takich środków na konto bankowe.

3. Dostawa, anulowanie wysyłki towarów niedostarczalnych, rozwiązanie umowy i przeniesienie ryzyka

3.1. Towar dostarczany jest pod wskazany przez Konsumenta adres dostawy, podany podczas składania zamówienia lub do dowolnego sklepu Tally Weijl z opcją "Click and Collect". Dostawy i odbiory Towaru są możliwe wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku odbioru osobistego towar ze sklepu Tally Weijl, niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości i potwierdzenia wysyłki/dostawy, które Konsument otrzymał pocztą elektroniczną. Odbiór towaru ze sklepu Tally Weijl musi nastąpić w ciągu 14 dni od wysłania potwierdzenia wysyłki/dostawy.


3.2. Wraz z potwierdzeniem wysyłki/dostawy Konsument otrzymuje numer przesyłki, pod którym może śledzić jej status. O ile nie określono inaczej, termin dostarczenia towaru na adres wynosi zazwyczaj do 2-5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wysyłki/dostawy. Warunki dostawy i terminy dostaw nie są wiążące. W przypadku opóźnień w dostawie przekraczających 30 dni roboczych, masz prawo do przyjęcia nowej daty dostawy lub odstąpienia od umowy.

3.3.  Tally Weijl nie jest zobowiązana do stałego utrzymywania całego asortymentu towarów w Sklepie Internetowym. Jeżeli towary prezentowane w Sklepie internetowym są czasowo lub trwale niedostępne lub czasowo lub trwale niedostarczalne z powodu siły wyższej (np. strajki, lokauty, wszelkiego rodzaju zamieszki, niedobory energii i surowców, klęski żywiołowe, niemożność skorzystania ze środków transportu lub sieci telekomunikacyjnych, niemożność otrzymania towarów od dostawców Tally Weijl, utrudnienia w działaniu, regulacje prawne itp.) lub z innych powodów, za które Tally Weijl nie ponosi odpowiedzialności, wówczas Tally Weijl zawsze zastrzega sobie prawo do anulowania przyjętego zamówienia w odniesieniu do towarów, których to dotyczy, lub do odstąpienia od umowy. Konsument zostanie wówczas  niezwłocznie poinformowany o każdym takim kroku. Wszelkie płatności już dokonane zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy kupna. Zwrot zostanie dokonany w tej samej formie płatności, jaką zastosowano w pierwotnej transakcji. Wszelkie dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, są wykluczone.

3.4. Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia jakości sprzedawanych towarów przechodzi na Konsumenta wraz z przekazaniem towarów lub wskazanemu przez Konsumenta odbiorcy.

4. Ceny i koszty wysyłki

4.1. Wszystkie ceny opublikowane na stronie internetowej są cenami końcowymi i tym samym zawierają ustawowy podatek VAT obowiązujący w momencie składania zamówienia. Odpowiednie koszty wysyłki w przypadku dostaw i wszelkie dodatkowe koszty są widoczne w KOSZYKU i zostaną dodane do zamówienia, w przypadku, gdy Konsument podlega takim kosztom.

4.2. Jeżeli ceny niektórych zamówionych towarów zawierają błędne znaki lub wskazna wartość jest znacznie zaniżona lub zawyżona co do wartości Towaru, wówczas Tally Weijl ma prawo anulować złożone zamówienie, gdyż umowa byłaby zawarta z błędem lub w błędnym przekonaniu. Wtedy istnieje możliwość ponownego zamówienia towaru po prawidłowej cenie, po naprawieniu błędu.

4.3. Cenami obowiązującymi Konsumenta są wyłącznie ceny wskazane w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które Konsument otrzymuje drogą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

4.4. Koszty wysyłki z dostawą pod wskazany adres wynosi 11,00 PLN i zawiera odpowiedni podatek VAT.

5. Płatności

5.1. Tally Weijl oferuje wyłącznie metody płatności wymienione w procesie zamawiania. Tally Weijl zastrzega sobie prawo do wykluczenia niektórych metod płatności.


5.2.  Płatności kartą kredytową podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez  instytucję finansową. Klikając na "PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI" Konsument potwierdza, że jest prawowitym właścicielem używanych kart kredytowych. Możliwość realizacji zamówienia i autoryzacji wybranej przez Konsumenta metody płatności jest uzależniona od wyniku procesu weryfikacji.


5.3. Akceptowane będą wyłącznie płatności z rachunków znajdujących się na terenie Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty związane z transakcją finansową ponosi Konsument.


5.4. W przypadku kart kredytowych pierwotnie autoryzowana (rezerwowana) jest pełna kwota zamówienia, po przyjęciu przez Tally Weijl danej formy płatności. W chwili wysyłki towaru z magazynu, faktyczna wartość wysłanych towarów zostaje pobrana z konta, a pozostała kwota zostaje zwolniona na rzezc Konsumenta.

6. Zachowanie tytułu własności

6.1. Do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu zamówione towary pozostają własnością Tally Weijl.

6.2. Zastawy, cesje lub inne obciążenia towarów będących własnością Tally Weijl są niedozwolone. W przypadku zajęcia towarów przez osoby trzecie, Konsument ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Tally Weijl na piśmie.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, zgodnie z następującą informacją o prawie odstąpienia od umowy:

a) Informacja o prawie odstąpienia od umowy:

Konsument ma prawo do anulowania oświadczenia o przyjęciu umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni. Podany termin rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru przez. Z prawa odstąpienia od umowy należy skorzystać poprzez wyraźne oświadczenie (np. faksem, e-mailem, listem, elektronicznym procesem zwrotu). W tym celu można skorzystać z załączonego standardowego formularza odstąpienia od umowy. Bezzwłocznie Tally Weijl poinformuje Konsumenta o przyjeciu odstąpienie od umowy. Konsument może również skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, odsyłając otrzymany towar z wypełnionym uprzednio formularzem zwrotu.  Aby dotrzymać podanego terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy lub towar w terminie.


Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy lub towary, które mają być zwrócone, należy wysłać na adres:

TALLY WEiJL (Polska) Sp. z o.o.
Customer Service 
AL. Jerozolimskie 65/79 
00-697 Warszawa, Poland

W przypadku powiadomienia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną:

[email protected]

W przypadku rezygnacji poprzez elektroniczny proces zwrotu na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://www.tally-weijl.com/pl_PL - klikajac w CUSTOMER SUPPORTZwroty

W przypadku powiadomienia o odstąpieniu od umowy telefonicznie:

22 524 46 39

W przypadku odstąpienia od umowy poprzez zwrot towaru, towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu i z odpowiednią etykietą produktową  dołączoną do każdego towaru na adres:

Tally Weijl Logistics Germany GmbH, 
Schopfheimerstrasse 27,
DE-79541 Lörrach

b) Standardowy formularz odstąpienia od umowy:

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ FORMULARZ

c) Konsekwencje odstąpienia od umowy:

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwrócimy otrzymaną zapłatę wraz z oryginalnymi kosztami dostawy bez zwłoki, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania Twojego zawiadomienia o odstąpieniu. Dodatkowe koszty poniesione przez Ciebie w związku z wyborem innej metody dostawy niż dostawa standardowa nie podlegają zwrotowi. W celu zwrotu kosztów korzystamy z tych samych metod płatności, jakie zostały wykorzystane do zapłaty za towary, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. 

Towar należy odesłać Tally Weijl nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru. Standardowe koszty zwrotu są pokrywane przez Tally Weijl, jeśli Konsument użyje naklejki zwrotnej dołączonej do dostawy (koszty przesyłki ekspresowej nie są pokrywane). Tally Weijl zastrzega sobie prawo odmówić dokonania zwrotu należnośći do czasu otrzymania potwierdzenia otrzymania towaru z magazynu zwrotnego Tally Weijl  lub dostarczenia dowodu, że towar został odesłany z powrotem.

Konsument ponosi pełną odpowiedzialnośc za zakupiony towar, również ten który zamierza zwrócić , od momentu wejścia towarów w jego fizyczne posiadanie. Konsument jest wówczas również  zobowiązany zrekompensować każde obniżonie wartości towaru, jeśli pogorszony stan jest wynikiem obchodzenia się z towarem w sposób wykraczający poza zwykłą weryfikację cech, jakości i funkcjonowania. Weryfikacja cech, jakości i funkcjonowania jest rozumiana jako testowanie i dopasowanie towaru w taki sposób, w jaki jest to możliwe i normalne w sklepie detalicznym.

d) Wyjątki w prawie do odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania między innymi do umów: -

- w przypadku dostawy produktów zapieczętowanych, których zwrot nie jest możliwy ze względu na zdrowie publiczne ,

- z których zdjęli Państwo plombę (np. bielizna, strój kąpielowy, skarpety, czapki itp.),

 - w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla których decydujące znaczenie ma indywidualny dobór lub modyfikacja produkcji, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Konsumenta.

8. Reklamacje

8. 1. Tally Weijl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Konsumentom towar bez wad fizycznych i prawnych. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar wykazyje wady fizyczne ( tzn. niezgodność towaru z umową ) lub prawne (rękojmia).

8.2. Tally Weijl odpowiedzialny jest wyłącznie z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili dostarczenia towaru do Konsumenta lub wynikły z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dostarczenia do Konsumenta.

8.3. Ewentualne Reklamacje kierować na adres:

- poczty elektronicznej:

[email protected]

-do korespondencji/reklamacji:

Customer Service 
AL. Jerozolimskie 65/79 
00-697 Warszawa, Poland

8.4. Reklamacja powinna zawierać zdjęcia towaru, opis wady oraz numer zamówienia, z którego pochodzi towar. Tally Weijl zastrzega sobie prawo odpowiedż na reklamacje Konsumenta maksymalnie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia o wadzie towaru i umożliwić zwrot towaru do magazynu, w celu dalszej weryfikacji.

9. Gwarancja

9.1. O ile nie uzgodniono inaczej, można powoływać się na ustawowe przepisy dotyczące rękojmi za wady towaru. Wszelkie wady należy niezwłocznie zgłosić Tally Weijl.

9.2. Jakakolwiek gwarancja jest wykluczona, jeśli Konsument spowodował usterkę poprzez modyfikację towarów.

9.3. Tally Weijl nie gwarantuje dokładności i bezpieczeństwa informacji przekazywanych lub pobieranych za pośrednictwem swojej strony internetowej. Podobnie nie udziela się żadnej gwarancji - ani wyraźnej, ani dorozumianej - na informacje o produktach publikowane na stronie internetowej, takie jak opisy, kolory, materiały, właściwości itp. Odchylenia w tym zakresie nie stanowią wad.

10. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

10.1. Tally Weijl odpowiada bez ograniczeń i wyłącznie (1) za szkody spowodowane umyślnym lub rażącym niedbalstwem, (2) jeżeli Tally Weijl w sposób oszukańczy ukrył wadę, (3) w przypadku braku gwarantowanych właściwości, (4) w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub (5) w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku lekkiego niedbałego naruszenia istotnego zobowiązania umownego, odszkodowanie ogranicza się do szkód przewidywalnych i typowych dla umowy w momencie jej zawarcia (istotnymi zobowiązaniami umownymi są te, których prawidłowe wykonanie umożliwia w pierwszej kolejności prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu Konsument może regularnie polegać). W zakresie, w jakim Tally Weijl udzielił gwarancji jakości i/lub trwałości towarów lub ich części, odpowiada w ramach tych gwarancji.

Wszelka odpowiedzialność Tally Weijl wykraczająca poza odpowiedzialność opisaną w poprzednim paragrafie jest wyraźnie wykluczona, niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia i w miarę możliwości prawnych.

10.2 Jeżeli odpowiedzialność Tally Weijl jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również jej prawnych przedstawicieli i osób działających w ich imieniu, w zakresie, w jakim Konsument mógł dochodzić wobec nich roszczeń.


10.3. Tally Weijl nie gwarantuje dokładności i bezpieczeństwa informacji przekazywanych lub prezentowanych za pośrednictwem swojej strony internetowej. Podobnie, nie udziela się gwarancji - dorozumianej lub innej - na informacje o towarach pojawiających się na stronie internetowej, takie jak opisy, kolory, materiały, tekstura, itp.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Zawartość strony internetowej, w tym tekst, obrazy, fotografie, grafika, dźwięki, itp. (zwane dalej "elementami projektu") oraz oprogramowanie są chronione prawem autorskim. Prawa autorskie i znaki towarowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do elementów projektu i towarów publikowanych w Sklepie internetowym są własnością Tally Weijl lub jej licencjodawców. Prawa własności intelektualnej mogą być powielane, publikowane, transmitowane, modyfikowane lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób wyłącznie przez Tally Weijl lub jej licencjobiorców, chyba że wykorzystanie przez osoby trzecie zostało uprzednio wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez uprawnionego właściciela.

12. Przeniesienie praw i obowiązków

12.1. Tally Weijl ma prawo w każdej chwili przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z umów z Konsumentem, w całości lub w części, na osoby trzecie. 


12.2. Konsument nie jest uprawniony do przeniesienia lub cesji, w całości lub w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umów z Tally Weijl na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Tally Weijl. 

13. Zawiadomienia

13.1. Wszelkie zawiadomienia mogą być wysyłane do Działu Obsługi Klienta Tally Weijl w następujący sposób:

A) Na piśmie pocztą:

TALLY WEiJL (Polska) Sp. z o.o.
Customer Service 
AL. Jerozolimskie 65/79 
00-697 Warszawa, Poland

B) Poprzez e-mail:

[email protected]

C) Telefonicznie:

22 524 46 39

13.2. Korzystając ze strony internetowej http://www.tally-weijl.com/pl_PL Konsument akceptuje fakt, że będzie On otrzymywał powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Niego w ramach wypełniania naszych zobowiązań prawnych i umownych..

14. Rozdzielność

14.1Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się, w całości lub w części, nieważne, lub zawiera luki, to nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części niniejszych Warunków.

14.2. Postanowienia sprzeczne lub odmienne od niniejszych warunków nie mają zastosowania, chyba że Tally Weijl wyraziła uprzednio zgodę na piśmie. Niniejsze warunki handlowe mają również zastosowanie w przypadku, gdy Tally Weijl bezwarunkowo dostarczać będzie usługi i towary w sposób odbiegający od niniejszych warunków handlowych.

15. Zrzeczenie się

15.1. W przypadku, gdy Tally Weijl nie będzie obstawać przy żądaniu od Konsumenta spełnienia zobowiązań umownych lub nie będzie w stanie skorzystać z przysługujących jej praw, wówczas takie zachowanie nie będzie stanowiło ogólnego zrzeczenia się. Konsument pozostaje zobowiązany do wypełnienia swoich zobowiązań umownych, chyba że Tally Weijl wyraźnie powiadomi go na piśmie o rezygnacji.

16. Polityka prywatności

16.1. Tally Weijl Trading AG z siedzibą przy Viaduktstrasse 42, CH-4051 Basel przejmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie dane osobowe, które przekazujesz podczas korzystania ze sklepu internetowego Tally Weijl Online Store.

17. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

17.1. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Handlowych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.