Vážení zákazníci,informujeme Vás, že na spoločnosť Tally Weijl Retail Slovakia s.r.o. boluznesením Okresného súdu Bratislava I dňa 17.04.2023 vyhlásený konkurz. Bolo uznané hlavné insolvenčné konanie a bol určený správca konkurznej podstaty – JUDr. Vojtech Agner (office@agbr.sk). Súd vyzýva veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky prostredníctvom oficiálnej prihlášky. Všetky oficiálne informácie a kontakty sú zverejnené v Obchodnom vestníku.