Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

1. Ogólne

Ochrona prywatności użytkowników korzystających z naszej strony internetowej oraz sklepu Tally Weijl online jest bardzo ważna dla spółki Tally Weijl  i wszystkich pozostałych spółek należących do grupy Tally Weijl Holding AG (zwanych dalej „nami“, „naszą firmą” lub „Tally Weijl“). W związku z tym sporządziliśmy niniejsze Zasady Ochrony Prywatności i chcielibyśmy wyjaśnić, jakie dane pozyskuje, przechowuje i w inny sposób wykorzystuje je Tally Weijl. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy sposób wykorzystywania plików cookie i narzędzi analitycznych na naszej stronie oraz w naszych produktach i usługach.

Akceptując niniejszą informację o ochronie prywatności Konsument wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych i postanowieniami wskazanymi poniżej. Konsument musi mieć na uwadze, że osoby w wieku poniżej 16 lat nie mogą przekazywać nam danych osobowych bez zgody swojego opiekuna prawnego i nie mogą we własnym imieniu wyrazić na to zgody. Wszystkie zmiany w naszej informacji o ochronie prywatności zostanią opublikowane na niniejszej stronie internetowej, a w razie potrzeby użytkownicy zostaną powiadomieni o nich pocztą elektroniczną.

Właścicielem zbioru danych i ich administratorem na potrzeby niniejszej deklaracji o ochronie danych jest spółka Tally Weijl Trading AG, z siedzibą przy Viaduktstrasse 42, CH-4051 Basel, o numerze spółki CHE-104.296.780, Dyrektor: Beat Grüring.

Tally Weijl Trading AG prowadzi niniejszą stronę internetową i sklep online.

2. Kontakt z nami

W razie jakiechkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych w firmie Tally Weijl, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności. Najłatwiej i najszybciej można się z nami skontaktować pocztą elektroniczną: [email protected]

Tally Weijl Trading AG

Privacy, Legal Service

Viaduktstrasse 42,

CH-4051 Basel,

Tel: +41 (0) 61 568 61 40

Na terenie Unii Europejskiej  naszym wyznaczonym przedstawicielem jest:

Tally Weijl Retail Germany GmbH

Privacy, Legal Service

Schopfheimstrasse 27

79541 Lörrach, Niemcy

[email protected]

3. Prawa użytkownika

Konsument (Użytkownik strony)  może w każdej chwili i nieodpłatnie skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony prywatności.

  • Użytkownikowi przysługuje prawo poproszenia o potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane. Jeśli tak, użytkownik ma prawo poproszenia o informacje dotyczące takich danych oraz o informacje dodatkowe na podstawie art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).
  • Na podstawie art. 16 RODO użytkownikowi przysługuje prawo żądania natychmiastowej korekty niezgodnych z prawdą danych osobowych.
  • Na podstawie art. 17 RODO użytkownikowi przysługuje prawo żądania natychmiastowego usunięcia dotyczących go danych albo ograniczenia ich przetwarzania na podstawie art. 18.
  • Na podstawie art. 19 RODO użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania potwierdzenia, że wszystkie podmioty, które otrzymały od nas dane zostały powiadomione o każdej korekcie, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania tych danych.
  • Na podstawie art. 20 RODO użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania danych nam przekazanych w usystematyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie oraz żądania przekazania ich innym odpowiedzialnym podmiotom.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 RODO w całości lub części w dowolnej chwili. Ponadto, na podstawie art. 21 RODO użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania jego danych osobowych, jeśli przetwarzamy te dane w uzasadnionych celach firmy Tally Weijl. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu w sprawie wykorzystywania jego danych do celów marketingu bezpośredniego.
  • Na podstawie art. 77 RODO użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do urzędu regulacyjnego, w szczególności w Państwie Członkowskim, w którym mieszka bądź w miejscu, w którym doszło do rzekomego naruszenia.

4. Miejsce przechowywania danych

Dane Konsumentów będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). W zakresie dozwolonym przez prawo przetwarzanie danych odbywa się również poza Europą. Z zastrzeżeniem pozwoleń prawnych lub umownych przetwarzamy dane w krajach trzecich, tylko jeśli spełnione są szczególne warunki art. 44 ppkt  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie szczególnych gwarancji, takich jak potwierdzone urzędowo osiągnięcie poziomu ochrony prywatności zgodnego z normą unijną (np. „Privacy Shield” w USA) lub zgodność z potwierdzonymi urzędowo specjalnymi zobowiązaniami umownymi („standardowe klauzule umowne”). Więcej informacji można znaleźć na stronach: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 and https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000D0520

5. Przekazywanie danych

Dane Konsumentów osobowe będą traktowane z zachowaniem najwyższej poufności. Dane nie będą sprzedawane ani przekazywane stronom trzecim w celach komercyjnych. Tally Weijl może, jednakże, udostępniać dane osobowe użytkowników stronom trzecim (podwykonawcom przetwarzania), jeśli będzie to niezbędne do przygotowania i realizacji naszej usługi. Kategorie takich stron trzecich są wymienione w szczegółowych procesach w punkcie 9. Usługodawcy ci podlegają zobowiązaniu do zachowania ścisłej poufności i mogą przetwarzać przekazane im dane wyłącznie w celu realizacji usługi, do świadczenia której zostali wynajęci. W miarę możliwości dane są wcześniej anonimizowane lub pseudonimizowane. Dane użytkowników mogą być przekazywane w obrębie grupy Tally Weijl. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom spoza listy zawartej w niniejszej informacji o ochronie prywatności ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego prawo (np. urzędom).

6. Usuwanie danych

O ile niniejsza informacja o ochronie prywatności wyraźnie nie wskazuje inaczej, dane przechowywane przez nas będą automatycznie usuwane zgodnie z art. 17 i art. 18 RODO, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów wskazanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, a ich usunięcie nie spowoduje naruszenia prawnych wymogów archiwizacji. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane w innych dozwolonych prawem celach, ich przetwarzanie jest ograniczone, tzn. dane są zablokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zachowane ze względów prawa handlowego lub podatkowego.

7. Bezpieczeństwo danych

Tally Weijl przykłada wagę do bezpiecznego korzystania z danych osobowych użytkowników i podjęła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Chronimy dane przed utratą, zniszczeniem, modyfikacją, publikacją i nieupoważnionym dostępem. Zawsze dotrzymujemy kroku rozwojowi technologii, by zapewniać najbardziej aktualny poziom bezpieczeństwa. W miarę możliwości dane są szyfrowane i anonimizowane, by nie dopuścić do ich niewłaściwego wykorzystania przez strony trzecie. Przetwarzanie i przekazywanie danych odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Stosujemy logiczne i fizyczne ograniczenia dostępu, środki kontroli, firewalle i systemy odzyskiwania danych, a także test szczelności. Nasi pracownicy odbywają regularne szkolenia z zakresu właściwego postępowania z danymi osobowymi i mają obowiązek przestrzegania wymogów ochrony prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile w informacji o ochronie prywatności nie wskazano wyraźnie podstawy prawnej, obowiązują następujące podstawy prawne: Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych za zgodą użytkownika jest art. 6 ust. 1 pkt (a) oraz art. 7 RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług oraz wykonania działań (przed)umownych oraz odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 pkt (b) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 pkt (c) RODO. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej spółki lub strony trzeciej, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO. Jeśli zlecamy stronom trzecim wykonywanie przetwarzania danych w oparciu o „umowę zlecenia przetwarzania danych”, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

9. Czas i sposób przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu zapewnienia bezproblemowego korzystania z naszych usług i ich ciągłego ulepszania. Wykorzystujemy te dane również do tego, by dostosowywać nasz asortyment do potrzeb klientów i dostarczać im spersonalizowane informacje o produktach, dopasowane do ich potrzeb. Przyczyny przetwarzania można podzielić na następujące kategorie:

9.1 Wykonanie strony internetowej

Cel i zakres przetwarzania danych

Kiedy ktoś odwiedza naszą stronę internetową, nie przechowujemy żadnych danych osobowych. Za pomocą plików dziennika serwera nasze serwery sieciowe zapisują wyłącznie dane dostępowe, bez danych spersonalizowanych, takie jak adres IP (skrócony), wersja przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego użytkownika, poprzednio odwiedzona strona (adres URL), oglądana strona oraz godzina dostępu. Dane te gromadzone są i przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej (ustanowienia połączenia) i zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz technicznego administrowania infrastrukturą sieciową. Za pomocą tych danych nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika.

Okres przechowywania i dostęp do danych

Informacje z plików rejestracji do konta klienta przechowywane są przez maksymalnie 7 dni ze względów bezpieczeństwa (np. dochodzenia w sprawie nadużyć lub oszustw), po czym są automatycznie usuwane.

Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, o ile nie jest to niezbędne do świadczenia naszych usług (np. firmom świadczącym usługi hostingowe, usługi analizy sieciowej, w celu analizy ogólnego zachowania gości naszej strony w sieci).

Podstawa prawna i możliwość wyrażenia sprzeciwu

Zapisywanie każdego wejścia na nasz serwer (pliki dziennika serwera) opiera się na art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO oraz na naszych uzasadnionych celach, takich jak optymalizacja naszych usług lub zabezpieczenie przed nadużyciami w wyniku nieupoważnionego wykorzystywania.

Gromadzenie danych w celu dostarczania dostępu strony internetowej i przechowywanie danych w plikach  są niezbędne do obsługi strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

9.2 Świadczenie usług i przetwarzanie zamówień

Cel i zakres przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe po to, by dostarczać użytkownikom nasze produkty lub usługi bądź gdy użytkownik się z nami kontaktuje. Wykorzystujemy dane osobowe również do obsługi zakupów i powiązanych procedur zamawiania (w tym gwarancji i usług, zwrotów, powiadamiania o statusie dostawy oraz przetwarzania płatności).

Aby móc wypełniać nasze zobowiązania umowne i realizować nasze usługi, przetwarzamy przechowywane dane (dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu i data urodzenia) oraz dane umowy (np. zakupione usługi, nazwiska osób kontaktowych, dane dotyczące płatności, dane dotyczące zamówienia). W przypadku robienia zakupów jako gość, bez zakładania konta klienta, Tally Weijl zbiera i przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla danego zakupu (nie jest generowana historia zakupów). Jeśli zostanie nawiązany kontakt z naszą firmą (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), przetwarzamy dane użytkownika do obsługi zapytania i jego rozwiązania. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie Zarządzania Kontaktami z Klientami (systemie CRM).

Okres przechowywania i dostęp do danych

Dane zamówienia usuwane są po upływie prawnego okresu gwarancji i podobnych zobowiązań. Dane w poszczególnych kontach klientów są przetrzymywane do czasu ich usunięcia. Dane zgromadzone w przypadku nawiązania kontaktu usuwane są od razu, gdy już nie są potrzebne. W przypadku prawnych obowiązków archiwizacji dane usuwa się po upływie danego okresu.

Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, o ile nie jest to niezbędne do świadczenia wymienionych wyżej usług (np. dostawcy usług płatniczych, magazynowania towarów, usług kurierskich, administratorów stron internetowych) bądź dochodzenia przez nas roszczeń (np. biurom informacji kredytowej, windykatorom należności, komornikom, sądom cywilnym, agencjom śledczym i instytucjom zwalczającym nadużycia finansowe),

Podstawa prawna i możliwość wyrażenia sprzeciwu

Przetwarzanie w celu realizacji umów oparte jest na art. 6 ust 1 pkt (b) RODO. Przechowywanie opiera się na uzasadnionych celach polegających na ochronie przed niewłaściwym wykorzystywaniem i innym nieupoważnionym wykorzystywaniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 RODO.

9.3 Konto klienta Tally Weijl

Cel i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej dajemy Konsumentom możliwość zarejestrowania się, by móc wygodniej robić zakupy dzięki podaniu swoich danych osobowych. Posiadając konto klienta, można wykonywać działania takie jak tworzenie listy życzeń lub zapisywanie artykułów w koszyku zakupów. Na koncie klienta można aktualizować swoje dane osobowe w każdej chwili i tworzyć spersonalizowane ustawienia. Dane te wykorzystujemy do indywidualizacji przebiegu zakupów w oparciu o osobiste zainteresowania użytkownika oraz do proponowania dopasowanych produktów. Jeśli użytkownik zaakceptuje marketing bezpośredni, wykorzystujemy jego dane osobowe do wysyłania mu odpowiednich ofert, zaproszeń na wydarzenia, promocje itp. pocztą elektroniczną, SMS-em, telefonicznie i listownie.

W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. kraj, adres IP i godzina rejestracji. Użytkownik dobrowolnie może podać nam również więcej danych (np. adres, numer telefonu, datę urodzenia, zaszyfrowane dane karty płatniczej). W przypadku zakupu przetwarzamy dane dotyczące zamówienia użytkownika, takie jak dane do dostawy i płatności. W celach marketingowych i w celu wysyłania dopasowanych propozycji produktów przetwarzamy również dane dotyczące użytkowania (np. podstrony wyświetlane na naszej witrynie, zainteresowanie naszymi produktami, wcześniejsze zakupy, historia kliknięć i nawigacji oraz dane zawarte w profilu użytkownika).

Okres przechowywania i dostęp stron trzecich

Dane pozostają na koncie klienta tak długo, jak dane konto jest aktywne. Konto automatycznie uznaje się za nieaktywne, jeśli nie było używane przez ponad dwa lata. Po usunięciu konta klienta dane użytkownika są blokowane przed dalszym wykorzystywaniem i usuwane najpóźniej po upływie okresów przechowywania wymaganych przez prawo podatkowe i handlowe.

Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, o ile nie wymaga tego świadczenie przez nas usług (np. operatorom i administratorom stron internetowych, partnerom reklamowym, agencjom komunikacji i marketingowym).

Podstawa prawna i możliwość cofnięcia zgody

W ramach procesu rejestracji prosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przetwarzanie w celu realizacji umów oparte jest na art. 6 ust 1 pkt (b) RODO. Przetwarzanie na potrzeby proponowania produktów opiera się na naszych uzasadnionych celach. Przechowywanie opiera się na uzasadnionych celach polegających na ochronie przed niewłaściwym wykorzystywaniem i innym nieupoważnionym wykorzystywaniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 RODO.

Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować swoje konto klienta. Można to zrobić bezpośrednio na swoim koncie bądź wysyłając e-mail na adres [email protected]. Użytkownik ma prawo odmówić zgody na marketing bezpośredni i analizy mające na celu utworzenie profilu.

9.4 Marketing bezpośredni w newsletterze

Cel i zakres przetwarzania danych

Chcemy oferować użytkownikom zindywidualizowane zakupy oparte o ich osobiste zainteresowania. W tym celu oferujemy na naszej stronie opcję subskrypcji darmowego newslettera. W marketingu bezpośrednim wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do wysyłania mu odpowiednich ofert, zaproszeń na wydarzenia, promocje itp. pocztą elektroniczną, SMS-em, telefonicznie i listownie.

Przy zapisywaniu się na newsletter gromadzone są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz zgłoszenie rejestracji z procedurą podwójnego potwierdzenia (double opt-in). Newslettery zawierają sygnalizator nawigacyjny, czyli plik o rozmiarze piksela, pobierany przez nas serwer lub serwer dostawcy usług marketingowych, jeśli korzystano z niego, w chwili otwarcia wiadomości. Skutkuje to gromadzeniem informacji technicznych, dotyczących na przykład przeglądarki i systemu użytkownika oraz jego adresu IP i godziny pobrania. W celu sugerowania najlepiej dopasowanych produktów przetwarzamy dane dotyczące użytkowania (np. podstrony wyświetlane na naszej witrynie, zainteresowanie naszymi produktami, wcześniejsze zakupy, historia kliknięć i nawigacji oraz dane zawarte w profilu użytkownika).

Okres przechowywania i odbiorcy danych

Imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika przechowywane są tak długo, jak aktywna jest subskrypcja newslettera. Subskrypcję automatycznie uznaje się za nieaktywną, jeśli przez ponad dwa lata nie została otwarta żadna wiadomość. W wyjątkowych przypadkach możemy przechowywać dane przez dłuższy okres, tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące archiwizacji lub dokumentacji.

Dane nie są przekazywane stronom trzecim w związku z wysyłaniem newslettera, chyba że wymaga tego realizacja naszej usługi (np. agencjom marketingowym, partnerom reklamowym, operatorom i administratorom stron internetowych, dostawcom usług marketingowych). Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem platformy MailChimp. Adresy e-mail odbiorców naszego newslettera oraz inne ich dane opisane w kontekście niniejszych uwag są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania newslettera i analizowania odpowiedzi na niego w naszym imieniu. Według swoich własnych informacji MailChimp może również wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji transmisji i wyświetlania newsletterów lub do celów handlowych, by ustalić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. MailChimp nie wykorzystuje jednakże danych odbiorców naszego newslettera do kontaktu z nimi czy przekazywania ich danych stronom trzecim. Politykę ochrony prywatności firmy MailChimp można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. MailChimp posiada certyfikat Privacy Shield i w związku z tym daje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Podstawa prawna i możliwość cofnięcia zgody

W ramach procesu rejestracji na newsletter, subskrybent proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w procedurze podwójnego potwierdzenia. Adresy e-mail czy numery telefonów gromadzone są w celach przesyłania newslettera. Gromadzenie danych osobowych w kontekście procesu rejestracji opiera się na art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO i ma na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu usług lub użytego adresu e-mail. Mierzenie wydajności za pomocą sygnalizatorów nawigacyjnych opiera się na art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO i pomaga nam dokonywać technicznych ulepszeń naszej usługi oraz dostosowywać ją do zainteresowań i zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników.

Z otrzymywania newslettera można w każdej chwili zrezygnować, czyli cofnąć swoją zgodę. Powoduje to jednocześnie anulowanie swojej zgody na przesyłanie go przez MailChimp i zgody na analizy statystyczne. W każdym newsletterze można znaleźć stosowne łącze.

9.5. Konkursy

Cel i zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe uczestników naszych konkursów. Przy rejestracji w naszych konkursach gromadzimy następujące dane: wiek, imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu. Adresy e-mail czy numery telefonów gromadzone są w celu identyfikacji i powiadomienia zwycięzcy. Można dobrowolnie podać więcej danych lub wyrazić zgodę na marketing. Udział w konkursie można wziąć bez wyrażania zgody na marketing.

Okres przechowywania i odbiorcy

Dane osobowe usuwane są nie później niż 90 dni od zakończenia konkursu. Dane nie są przekazywane stronom trzecim w związku z konkursami, chyba że wymaga tego realizacja naszej usługi (np. agencjom medialnym i marketingowym, dostawcom usług marketingowych).

Podstawa prawna i cofnięcie zgody

Podanie swoich danych opiera się na zgodzie udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt (a) RODO. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdej chwili. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to wykluczenie z konkursu.

10. Pliki cookie, narzędzia analityczne i aplikacje mediów społecznościowych

10.1 Pliki cookie

Cel i zakres przetwarzania danych

Pliki cookie to małe pliki umożliwiające przechowywanie pewnych informacji o urządzeniu na urządzeniu użytym do uzyskania dostępu do treści (komputera, smartfona, itp.), a stronie internetowej pobranie tych informacji przy kolejnym wejściu na tę stronę. Dzięki plikom cookie możemy poprawiać wrażenia użytkowników dzięki możliwości zwiększenia przyjazności, szybkości i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Służą również do celów reklamowych i badania rynku, umożliwiając zanonimizowaną analizę korzystania z naszej strony internetowej. Wykorzystujemy pliki cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego celu, polegającego na analizie, optymalizacji i efektywnego prowadzenia naszego sklepu online.

Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż ci, którzy prowadzą stronę internetową. Pliki cookie opisane są jako „stałe” albo „trwałe”, jeśli są zachowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Większość plików cookie, z jakich korzystamy to pliki cookie „dotyczące sesji”, które są automatycznie usuwane po odwiedzinach strony. Istnieją również następujące kategorie plików cookie, podzielone na grupy według celu, w jakim są wykorzystywane:

  • Techniczne/wymagane pliki cookie: Te pliki cookie są związane z funkcjonowaniem, czyli są absolutnie niezbędne dla działania podstawowych funkcji strony internetowej. Umożliwiają one na przykład poruszanie się po stronie. W związku z tym, nie mogą być dezaktywowane.
  • Pliki cookie dotyczące wydajności/analityczne: Te pliki cookie są związane z wydajnością i umożliwiają usprawnianie funkcji strony internetowej. Na przykład mogą zwiększyć prędkość lub zapisać ustawienia strony lub listy życzeń użytkownika. Analityczne pliki cookie służą również do oceny statystycznej korzystania ze strony internetowej i do jej ulepszania. Jeśli użytkownik odrzuci te pliki cookie, strona może wolniej reagować lub mogą wystąpić ograniczenia niektórych funkcji.
  • Pliki cookie reklamowe/śledzące: Te pliki cookie służą do tworzenia profili użytkowników i do wysyłania użytkownikom reklam opartych na ich zachowaniach przy przeglądaniu Internetu. Wykorzystujemy śledzące pliki cookie do analizy preferencji użytkownika (np. odwiedzonych stron naszego sklepu online, oglądanych produktów). Umożliwia nam to spersonalizowanie zakupów i usprawnienie komunikatów marketingowych. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie plików cookie, proponowane produkty mogą nie być dopasowane do jego preferencji.

Pliki cookie mogą gromadzić następujące dane: adres IP, unikalny identyfikator urządzenia (UDID) i typ urządzenia, domena, typ przeglądarki i stosowany język, system operacyjny i ustawienia systemowe, identyfikator plików cookie dla danego kraju i strefy czasowej, informacje o plikach cookie oraz informacje dotyczące tego, czy urządzenie użytkownika posiada właściwe oprogramowanie do korzystania z poszczególnych funkcji, wcześniej oglądane strony, odnośniki URL i informacje o korzystaniu z naszych stron, takie jak godziny dostępu, historia kliknięć, preferencje i zakupy.

Tally Weijl Trading AG wykorzystuje następujące pliki cookie (LISTA ROZWIJANA):

PLIK COOKIERODZAJ PLIKU COOKIECel
CloginStały plik cookie strony pierwszejTechniczny plik cookie (do celów logowania)
CnilStały plik cookie strony pierwszejTechniczny plik cookie (do akceptowania polityki dot. plików cookie)
StorepathStały plik cookie strony trzeciejTechniczny plik cookie (do wyboru języka i kraju)
cmTPSetPlik cookie dotyczący sesji strony pierwszejTechniczny plik cookie
JSESSIONIDPlik cookie dotyczący sesji strony pierwszejTechniczny plik cookie
MagentoPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejTechniczny plik cookie
Google Tag ManagerStały plik cookie strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
Google AnalyticsStały plik cookie strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
ZanoxPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
Hass OffersePlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
FacebookPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
AdwordsPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
AdformaPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
AB TastyPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
HotJarPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
FitfinderPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
PingdomePlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do analizy / śledzenia
Execon/Abee CloudPlik cookie dotyczący sesji strony trzeciejPlik cookie do śledzenia/analizy

10.2 Dezaktywacja plików cookie

Stosowanie plików cookie można kontrolować samemu, gdyż większość przeglądarek posiada opcję ograniczenia lub całkowitej blokady ich zapisywania. Chcielibyśmy jednakże przypomnieć, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie.

Użytkownik może zrezygnować ze stosowania plików cookie do pomiaru zasięgu i do celów reklamowych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/), a ponadto wiele plików cookie reklam internetowych można kontrolować za pośrednictwem amerykańskiej strony http://www.aboutads.info/choices/ bądź strony unijnejhttp://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

10.3 Google Analytics

W związku z naszymi uzasadnionymi celami, czyli analizą, optymalizacją i efektywnym prowadzeniem naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO korzystamy z usługi analizy sieciowej Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu analizowania korzystania przez niego ze strony internetowej. Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania ze strony internetowej w naszym imieniu w celu sporządzania raportów z aktywności na stronie internetowej i świadczenia nam dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Przetworzone dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowania pod pseudonimem. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika ze strony internetowej zwykle przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane. Anonimizacja IP włączana jest na tej stronie do wykorzystania przez Google Analytics. Oznacza to, że adres IP przekazywany ze względów technicznych przez przeglądarkę będzie zanonimizowany przez Google poprzez ucięcie adresu IP (czyli pominięcie ostatnich ośmiu znaków adresu IP). Cały adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA i ucinany tam wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest konsolidowany z innymi danymi od Google. Google posiada certyfikat Privacy Shield i w związku z tym daje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Analytics można dezaktywować za pomocą następującego łącza: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl

10.3 Hotjar

W związku z naszymi uzasadnionymi celami, czyli analizą, optymalizacją i efektywnym prowadzeniem naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO korzystamy z usługi analizy sieciowej Hotjar. Korzystamy z Hotjar, by lepiej poznać potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować usługę i korzystanie z niej. Hotjar to usługa technologiczna pomagająca nam lepiej poznać doświadczenia naszych użytkowników (np. czasu spędzonego na poszczególnych stronach, wybranych do kliknięcia łączach, tego co lubią i czego nie lubią itp.), a dzięki temu budowania i utrzymywania naszej usługi z wykorzystaniem uwag użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych na temat zachowań i urządzeń naszych użytkowników. Kod śledzący Hotjar służy między innymi do gromadzenia następujących informacji: (w szczególności adres IP urządzenia (zarejestrowanego i przechowywanego wyłącznie w formie zanonimizowanej), wielkość ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), dane przeglądarki, lokalizacja geograficzna (wyłącznie kraj), preferowany język do wyświetlania naszej strony internetowej). Nie są zbierane ani przekazywane żadne dane osobowe. Hotjar rejestruje wyłącznie anonimowe kliknięcia myszy, ruchy myszy, przewijanie oraz dane tekstowe z pól do wypełnienia. Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar ani nasza firma nie wykorzystują tych informacji kiedykolwiek do identyfikacji poszczególnych użytkowników czy do dopasowania ich do innych danych poszczególnych użytkowników. Dane są przesyłane na serwery Hotjar zlokalizowane w Irlandii. Hotjar korzysta z różnych usług świadczonych przez strony trzecie, na przykład Google Analytics. . Więcej informacji można znaleźć w polityce ochrony prywatności firmy Hotjar klikając w poniższe łącze. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

Można nie wyrazić zgody na utworzenie profilu użytkownika, przechowywanie przez Hotjar danych na temat korzystania z naszej strony i korzystanie przez Hotjar ze śledzących plików cookie na innych stronach wchodząc na poniższy adres do rezygnacji. https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

10.4 Korzystanie z wtyczek Facebooka, Instagrama, Youtube, Twittera, Pinteresta i Snapchata

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są wtyczki Facebooka, Instagrama, Youtube’a, Twittera, Pinteresta i Snapchata (zwane dalej „Platformami społecznościowymi”). Wtyczki te można łatwo rozpoznać po logo danej firmy. Skorzystanie z takiej wtyczki powoduje nawiązanie połączenia z serwerem Platformy społecznościowej oraz wyświetlenie danej Platformy społecznościowej. Skutkuje to przesłaniem na serwer Platformy społecznościowej odwiedzonych przez użytkownika naszych stron internetowych oraz jego adresu IP.  Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do Platformy społecznościowej jako jej członek, Platforma społecznościowa przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika. Usługa społecznościowa jest w stanie ustalić nazwę użytkownika, a nawet jego prawdziwe imię i nazwisko na podstawie przesłanych danych oraz powiązać informacje z osobistym kontem użytkownika na takim portalu społecznościowym. Można tego uniknąć wylogowując się ze swojego osobistego konta użytkownika przed skorzystaniem z wtyczki. Więcej informacji o pobieraniu danych i wykorzystywaniu ich przez Facebooka, Twittera i Instagrama oraz o prawach i możliwościach użytkownika w odniesieniu do ochrony prywatności można znaleźć w informacji o ochronie danych danej Platformy społecznościowej.